Inventarizácia a jej význam pre ďalšie pokračovanie podnikania

invertarizácia

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 vo svojom § 6 ods. 3) uvádza, že účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30. Zákon pomerne striktne stanovuje spôsob vykonania inventarizácie. Je pravdou, že až do zmeny novej daňovej sústavy bola na túto činnosť platná samostatná vyhláška, ktorá jasne vymedzovala aj spôsob vykonania inventarizácie, čo v súčasnej dobe v samotnom zákone o účtovníctve absentuje. Vykonanie inventarizácie pri účtovnej závierke je podmienkou pre preukazné vedenie účtovnej evidencie. Zmyslom tohto krátkeho článku nie je rozviesť celé spracovanie inventarizácie, ale len poukázať na to, že aj v súčasnej dobe viac ako 26 rokov od vzniku novej daňovej sústavy sa v praxi stretávame jednak s nedocenením, ale aj neznalosťou s praktickým vykonaním inventarizácie.

Realita v praxi

V praxi sa stáva, že niektoré subjekty nechápu praktický význam jej vykonania, čím vlastne zabezpečujú overenie skutočného stavu majetku, ale v konečnom dôsledku ani jej praktické vykonanie a veľakrát sa stretávame s názorom, že inventarizácia pri účtovnej závierke je považovaná za nutné zlo.

inventarizácia

Od roku 1993 došlo k zvýšeniu vedomostnej úrovne samotných spracovávateľov účtovnej závierky, ale aj na druhej strane štát svojimi novelami účtovných a daňových zákonov precizoval vykonanie samotnej inventarizácie. Ako praktický dôkaz je možné poukázať na viacero noviel zákonov, ktoré sa úzko dotýkajú účtovnej závierky, ako napr. dlhodobo nedoriešený problém kedy je spoločnosť v kríze /novelou obchodného zákonníka § 67a/, čím vlastne zákonne dokumentoval, kedy musí štatutárny orgán podniknúť reálne kroky na ochranu veriteľov.

Rozsiahla téma inventarizácie

K tejto téme je možné spracovať celú odbornú literatúru na viac dielov, ktorá by dokumentovala spracovanie inventarizácie majetku, záväzkov, ale aj rozdielu majetku a záväzkov. Hlavne pri rozdiele majetku a záväzkov sa stretávame s realitou, že niektoré účtovné jednotky vlastne ani nevedia, čo majú inventarizovať. Že inventarizácii podliehajú aj účtovné skupiny, ktoré sú súčasťou vlastného imania, ako je základné imanie, nerozdelené zisky minulých účtovných období, ktoré je dobré viesť v analytickej evidencii vzhľadom na rôzny spôsob zdaňovania a odvodových povinností, ako aj straty minulých rokov.

Aj v oblasti vlastného imania došlo od 1.1.2018 k zmene, a to zavedením účtu 413 – Kapitálový fond z príspevkov, ktorý je pomerne jasne ošetrený účtovne, daňovo, ale aj v samotnom Obchodnom zákonníku. Zákonným zavedením tohto účtu došlo aj z dôvodu fiktívneho navyšovania vlastného imania, a tým určitým spôsobom ochrany veriteľov pred tunelovaním účtovných jednotiek. Tieto novely zákonov majú úzku súvislosť s inventarizáciou účtovných jednotiek, a tak ako bolo vyššie uvedené, majú za cieľ poukázať na to, že inventarizácia majetku je nevyhnutnou súčasťou účtovnej závierky, ktorá má vlastne za účel v konečnom dôsledku preukázať možnosť budúceho pokračovania účtovnej jednotky v podnikaní.

Neviete čo máte inventarizovať? My sa vám o inventarizáciu postaráme.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *