Záverečné povinnosti účtovnej jednotky po skončení účtovného obdobia

audit

Záverečné povinnosti účtovnej jednotky po skončení účtovného obdobia

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. § 8 ods. 3 účtovníctvo  účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady za končiace účtovné obdobie, zostavila účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, ak má povinnosť ju zostaviť podľa § 22, vyhotovila výročnú správu podľa § 20, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje podľa § 23d a uložila dokumenty podľa § 23a a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.

Táto pripomienka je nanajvýš aktuálna vzhľadom na to, že sme sa obrazne povedané prehupli do druhého polroka roku 2019. V tejto súvislosti je nutné poukázať na ustanovenie § 38 ods. 2/ písm. b/ zákona č. 431/2003 Z. z. o účtovníctve, ktorý umožňuje správcovi dane uložiť pokutu za správny delikt až do výšky 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie podľa § 26, najviac však 1.000.000 EUR. Uvedené slovíčko najviac dáva do rúk správcovi dane možnosť posúdenia správneho deliktu, ale v pod- state sa javí oveľa vyššia ako niektoré pokuty v súvislosti s porušením zákona o dani z príjmu.

Ak vychádzame s § 8 ods. 3 predovšetkým auditované spoločnosti, pokiaľ si nesplnili všetky uvedené povinnosti tohoto paragrafového znenia nemôžu žiť v presvedčení, že ich účtovníctvo je úplné.

Všetky dokumenty a lehoty, ktoré má účtovná jednotka zverejniť a splniť sú uvedené v §§ 23 – 23d. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V podstate pokiaľ účtovná jednotka nemala odklad podania daňového priznania a ak nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku /tieto účtovné jednotky majú povinnosť zverejnenia do konca roka od skončenia účtovného obdobia/ a ak nezverejnila účtovnú závierku do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje porušili vyššie uvedený § 8 ods. 3. V paragrafe 23a sú uvedené napr. postupy a lehoty pre účtovnú jednotku, ktorá otvorila účtovné knihy v zmysle § 16 ods. 10. Jedná sa o také účtovné jednotky, ktoré v zmysle zákona o účtovníctve pred valným zhromaždením po zistení určitých nesprávnosti otvorili účtovné knihy. Tieto uložia novú schválenú účtovnú závierku najneskôr do 15 pracovných dní. Pokiaľ sa týka zverejnenia individuálnej výročnej správy tú účtovná jednotka musí zverejniť najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktorý sa výročná správa vyhotovuje, ako osobitný predpis neustanovuje inak.

Štvrtá časť zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve pomerne kompletne stanovuje povinnosti a termíny účtovnej jednotky po skončení účtovného obdobia. Okrem iného je v § 23a v odseku 9 uvedené, že účtovná jednotka na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom.

Záverom tohto článku chcem len poukázať na to, že zákon o dani z príjmu dáva daňovému subjektu možnosť odkladu podania daňového priznania, ale táto možnosť má aj svoje nega- tíva. Negatíva spočívajú v tom, že v podstate odklad podania daňového priznania spôsobuje zvýšenie pracnosti na ekonomickom úseku vedeným účtovníctvom predchádzajúceho neuzav- retého roka a bežného roka, ako aj splnením si povinností, z vyššie uvedeného § 8 ods. 3/ zákona o účtovníctve.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *