Odpisy a ich reálne využívanie na optimalizáciu dane

odpisy

Jednou z ekonomických veličín v rámci podnikateľskej činnosti sú aj odpisy. V rámci zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovná jednotka podľa § 28 ods. 4) odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov majetku.

Už samotná definícia účtovných odpisov evokuje k možnosti zmeny účtovných odpisov na začiatku účtovného obdobia, pokiaľ účtovná jednotka reálne prehodnotí na základe finančného plánu na nasledujúci rok výšku odpisov jednotlivého hmotného a nehmotného majetku a jeho využívanie pri ekonomických výsledkoch účtovnej jednotky. Je však aj pravdou, že nadmernou úpravou účtovných odpisov môže účtovná jednotka tunelovať vlastnú spoločnosť, kedy sa účtovné odpisy zámerne znižujú za účelom dosiahnutia priaznivého hospodárskeho výsledku, z ktorého sa následne vyplácajú dividendy.

Pokiaľ sa budeme zaoberať daňovými odpismi hmotného majetku, tie sú dané zákonom a v súčasnej dobe hmotný majetok nad obstarávaciu cenu 1.700,- EUR zaradíme do šiestich odpisových skupín, okrem určitých výnimiek uvedených v § 23 zákona o dani z príjmu, pričom nám zákon umožňuje odpisovať aj hmotný majetok pod obstarávaciu cenu 1.700,- EUR, v takom prípade sa daňové odpisy rovnajú účtovným.

odpisy

V tejto oblasti sa stretávame s ekonomickým nevyužívaním rozdielnych účtovných a daňových odpisov a veľakrát len z toho dôvodu, aby účtovná jednotka nemusela účtovať odloženú daň z rozdielnych účtovných a daňových odpisov /definovaných ako dočasné rozdiely/, čo je povinnosťou auditovaných spoločností. Je potrebné taktiež poukázať na samotný zákon o dani z príjmu, ktorý v § 22 ods. 9 umožňuje prerušenie odpisovania na jedno celé, resp. viac celých zdaniteľných období.

Tento článok nemá za cieľ, aby navádzal ku kreatívnemu účtovníctvu, ale ani rozoberal celé účtovné a daňové odpisy v súlade s platnými zákonmi, ale aby spoločnostiam s vysokou obstarávacou cenou majetku, ktoré doteraz túto možnosť nevyužívali, poukázal aj na túto zákonnú možnosť optimalizácie ekonomických výsledkov.

Zverte odpisy vášho majetku do našich rúk

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *