Audítorstvo

Audítorskú činnosť vykonávame v súčasnosti na základe dekrétu vydaného Slovenskou komorou audítorov pod ev.č. 104.
audit

Štatutárny audit

Pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykonávame priebežný audit účtovnej závierky, ktorý má zabezpečiť, aby podnikateľský subjekt viedol správne účtovné záznamy a pripravil ročné účtovné výkazy v súlade so slovenskými účtovnými a daňovými predpismi. To znamená, aby vyhovel zákonným požiadavkám, ktoré sú platné v Slovenskej republike.

Podľa platných predpisov vyslovujeme formou správy audítora názor na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá zahŕňa Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke.

audit

Audit

Na základe špecifických požiadaviek vykonávame overenie účtovníctva a ročných účtovných závierok aj pre spoločnosti, ktorým táto povinnosť nevyplýva zo zákona.

Vypracujeme audit v špeciálnych prípadoch alebo javoch, ktoré môžu nastať v spoločnosti. Môže sa jednať napríklad o audit pri vstupe domáceho alebo zahraničného investora, kontrolný audit obehu materiálových zásob alebo financií, pri overení značky, pri predaji licencie a patentov, pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania, pri transformácii na inú právnu formu, a i.

Ďalšie služby

Mate záujem o naše audítorské služby?

Neváhajte nás kontaktovať!