Účtovníctvo

Podvojné a jednoduché účtovníctvo, ako aj spracovanie miezd nechajte na nás

účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva

 • hlavná kniha – všetky účtovné prípady usporiadané z vecného hľadiska systematicky,
 • denník účtovania – účtovné prípady usporiadané chronologicky,
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov – zoznam odberateľských a dodávateľských faktúr, zoznam neuhradených faktúr,
 • ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov (Súvahy a Výkazu ziskov a strát) a spracovanie Poznámok k účtovnej závierke,
 • daňové priznanie – daň z príjmov právnických osôb a priebežne daň z pridanej hodnoty,
 • mesačná, štvrťročná a ročná štatistika, INTRASTAT,
 • zostavy predkladané mesačne – výkazy, hlavná kniha, pokladničná kniha, neuhradené faktúry.
účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • peňažný denník – zápis účtovných prípadov,
 • pokladničná kniha – zápis príjmov a výdajov,
 • kniha záväzkov a pohľadávok – evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr,
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov (o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch),
 • daňové priznanie – daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie služby

Mate záujem o naše účtovnícke služby?

Neváhajte nás kontaktovať!